Tuesday, 11/08/2020 - 11:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huống Thượng

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai trong nhà trường năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

 Thực hiện quy chế công khai trong nhà trường năm học 2019-2020

 

           Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiếp tục thực hiện công văn số 849/GDĐT ngày 24/9/2018 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT;

  Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường THCS Huống Thượng xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong nhà trường năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện công khai của nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định.

Thông tin được công khai tại nhà trường và trên các trang thông tin điện tử phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

II. CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
          1.1. Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 đầu cấp của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (theo biểu mẫu 09).

1.2. Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS, số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (thực hiện theo biểu mẫu 10).
          1.3. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

1.4. Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

2.1. Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp. (thực hiện theo biểu mẫu 11)
          2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo. (thực hiện theo biểu mẫu 12)

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và những năm tiếp theo.

3. Công khai tài chính:

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính  các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2019-2020 và dự kiến cho năm học tiếp theo.

- Ngân sách nhà nước cấp (theo dự toán 2019).

- Các khoản chi trong năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

2. Niêm yết công khai tại bảng công khai của nhà trường đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

3. Đối với nội dung “Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2018-2019 và dự kiến cho năm học tiếp theo” ngoài việc niêm yết tại bảng công khai nhà trường còn phải phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh.

4. Thời gian thực hiện công khai ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

STT

       Họ và tên

  Chức vụ

Nhiệm vụ

1.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hiệu trưởng             

Trưởng ban

2.

Ngô Thị Hoa

PHT- CTCĐ   

Phó ban

3.

Bà Nguyễn Thị Nhung

TTCM-Trưởng ban TTND

Phó ban

4.

Bà Vũ Thị Hồng Nhung

Tổ trưởng tổ TN

Uỷ viên

5.

Bà Phạm Thị Nhàn

Tổ phó tổ TN

Uỷ viên 

6.

Ông Dương Hữu Hoàng

TPT Đội

Uỷ viên 

7.

Bà Ngô Thị Thu Hương

Kế toán

Uỷ viên

8.

Bà Lâm Thị Ngọc

Giáo viên

Uỷ viên

9.

Bà Đặng Thị Phượng

Thư kí HĐ

Uỷ viên

2. Phân công nhiệm vụ

- Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; công khai đội ngũ, tài chính, tài sản; công khai kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia của đơn vị; công khai kết quả thi đua khen thưởng; động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị.

- Phó Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm thực hiện công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của đơn vị. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện công khai kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia của đơn vị.

- Chủ tịch Công đoàn: Chịu trách phối hợp với Ban Giám hiệu để tổ chức thực hiện kế hoạch công khai của đơn vị.

- Tổ trưởng CM: Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chất lượng giáo dục của tổ, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ, tham gia đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

- Kế toán: Chịu trách nhiệm công khai quyết toán thu, chi tài chính theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu; tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công khai cơ sở vật chất và đội ngũ.

- Thanh tra nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện công khai theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của trường THCS Huống Thượng năm học 2019-2020, mọi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm giám sát và phối hợp thực hiện đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/cáo);

- CB, GV, NV (t/hiện);

- Website (công khai);

- Lưu: Hồ sơ, VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                       Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 10
Tháng 08 : 130
Năm 2020 : 7.118